Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné poradenství a neměla by být tak ani chápana. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Značka EMPATIA.CZ je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Citát

Stravou se dá hodně pokazit, ale máloco napravit. Čínské přísloví

Poslední komentáře

Na okraj

Víte, že vitamín C není účinný jenom proti chřipce?
Jeho účinky na lidský organismus jsou velmi široké. Například zdravá pokožka, kosti, šlachy, chrupavky, vazy, cévy, dásně, zuby, výroba energie, růst, odolnost proti infekcím, hojení ran, vstřebávání železa, kontrola hladiny cholesterolu v krvi, atd.

Stanovy OS CCZE

Stanovy Občanského sdružení
Centrum celostního zdraví Empatia o.s.

Čl. 1.
Název a sídlo
Název: Centrum celostního zdraví Empatia o.s.
(dále jen „sdružení“)
Sídlo: Klášterní 465, 470 01 Česká Lípa

Čl. 2
Statut sdružení
1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Sdružení je právnickou osobou.

Čl. 3
Cíl činnosti sdružení
1. Cílem sdružení je účinná podpora tzv. celostního přístupu ke zdraví člověka v naší společnosti. Celostním přístupem ke zdraví člověka je míněn přístup, při kterém je za zdraví považováno nejen zdraví fyzického těla, ale také mysli a duše, spolu s přesvědčením, že všechny tyto tři složky jsou spolu neoddělitelně propojené.
2. Za tímto účelem bude sdružení usilovat o propagaci celostního přístupu ke zdraví ve společnosti, podporovat získávání vědomostí o celostním přístupu ke zdraví a podporovat uplatňování celostního přístupu ke zdraví v systému zdravotnictví a zdravotním školství.

Čl. 4
Členství
1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky správní rada sdružení.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením správní radě,
b) úmrtím člena,
c) u právnické osoby jejím zrušením,
d) zrušením členství na základě rozhodnutí správní rady,
e) zánikem sdružení.
5. Dokladem členství je potvrzení vydané správní radou sdružení.
6. Správní rada může zrušit členství svým rozhodnutím členovi, který jedná v rozporu především s ustanoveními článku 5 odstavce 2. těchto stanov. V případě takového zjištění vyzve správní rada nejdéle do dvou týdnů doporučeným dopisem nebo osobním jednáním s podepsaným zápisem člena, aby svoje jednání a konání uvedl neprodleně do souladu se stanovami sdružení, případně uvede termín, do kterého musí člen napravit následky, které vznikly takovým jednáním. Proti této výzvě může člen v termínu dvou týdnů od doručení nebo seznámení podat protest opět doporučeným dopisem nebo osobně předsedovi nebo místopředsedovi správní rady.
7. Pokud dojde správní rada k závěru, že náprava dle předchozího odstavce nebyla v určeném termínu nebo dostatečně učiněna a člen nadále porušuje stanovy sdružení, rozhodne o zrušení jeho členství a členství zanikne dnem tohoto rozhodnutí. Rozhodnutí o vyloučení předá zástupce správní rady členovi osobně nebo doporučeným dopisem nejdéle do dvou týdnů od rozhodnutí.
8. Proti rozhodnutí o vyloučení se může člen odvolat pouze soudní cestou a to u soudu místně příslušného sídlu sdružení, nejdéle do jednoho měsíce od převzetí vyrozumění.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů
1. Člen sdružení má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze,
b) volit orgány sdružení,
c) být volen do orgánů sdružení,
d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
2. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy sdružení,
b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
d) platit členské příspěvky ve výši stanovené správní radou,
e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

Čl. 6
Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada,
b) správní rada sdružení,
c) předseda správní rady

Čl. 7
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
3. Valnou hromadu svolává sdružení podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Správní rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.
4. Valnou hromadu svolává správní rada některým z následujících prostředků: telefon/fax, mobilní telefon, e-mail, dopis, a to podle možností a dostupnosti jednotlivých členů. Současně bude minimálně dva týdny před konáním valné hromady oznámení o termínu konání veřejně vyvěšeno v kanceláři sdružení, pokud bude kancelář zřízena.
5. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov sdružení,
b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení,
c) volí členy správní rady sdružení,
d) rozhoduje o počtu členů správní rady sdružení,
e) rozhoduje o zrušení sdružení.
6. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
7. Pokud se nesejde nadpoloviční většina členů, valná hromada se neuskuteční a správní rada svolá do sedmi dnů novou valnou hromadu tak, aby proběhla v termínu nejdéle do jednoho měsíce od prvního, neúspěšného konání.
8. Pokud se ani v druhém termínu nesejde nadpoloviční většina všech členů, valná hromada proběhne a je usnášeníschopná nadpoloviční většinou přítomných členů.
9. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
10. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.
11. Na valné hromadě musí být přítomen předseda nebo místopředseda správní rady nebo jiný člen správní rady k tomu pověřený předsedou správní rady. Jednání valné hromady řídí předseda správní rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda správní rady nebo pověřený člen správní rady.

Čl. 8
Správní rada sdružení
1. Správní rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Správní rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
2. Členství ve správní radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.
3. Funkční období členů správní rady je pětileté a opakování funkčního období je možné.
4. Správní rada má nejméně tři členy.
5. Správní radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně čtyřikrát ročně. Mechanismus svolávání je shodný se svoláváním valné hromady.
6. Správní rada zejména:
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,
b) koordinuje činnost sdružení,
c) svolává valnou hromadu,
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
e) rozhoduje o přijetí za člena sdružení,
f) rozhoduje o zrušení členství,
g) schvaluje rozpočet a roční účetní závěrku
7. Předseda správní rady zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem
8. K zajištění činnosti sdružení může správní rada zřídit kancelář sdružení.
9. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
10. Pokud se nesejde nadpoloviční většina členů, jednání správní rady se neuskuteční a předseda svolá do sedmi dnů nové jednání správní rady tak, aby proběhlo v termínu nejdéle do jednoho měsíce od prvního, neúspěšného konání.
11. Pokud se ani v druhém termínu nesejde nadpoloviční většina všech členů, jednání správní rady proběhne a správní rada je usnášeníschopná nadpoloviční většinou přítomných členů.
12. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
13. Zakládajícími členy sdružení a první správní rady sdružení jsou členové přípravného výboru.

Čl. 9
Předseda správní rady
1. Předseda naplňuje rozhodnutí správní rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem. Jedná v pracovně právních vztazích.
2. Předsedu volí správní rada sdružení.
3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí správní rady, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.
4. Předseda připravuje podklady pro jednání správní rady sdružení.

Čl. 10
Zásady hospodaření
1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
b) výnosy majetku,
c) příjmy z činností při naplňování cílů sdružení,
d) členské příspěvky
3. Za hospodaření sdružení odpovídá správní rada sdružení.
4. Hospodaření se uskutečňuje podle rozpočtu schváleného správní radou sdružení.

Čl. 11
Zánik sdružení
1. Sdružení zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady,
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra.
2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení
1. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.
2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.