Právní poradna pro pacienty

Dobrý den, zajímá mne, jestli existuje možnost nemít lékaře – např. v případě dosažení 18 let věku člověk odchází od svého dosavadního pediatra. Je možné nepřejít k žádnému lékaři? V akutních případech se přeci nechodí k obvodnímu lékaři, nýbrž na pohotovost. Samozřejmě počítám s tím, že daný člověk by byl pojištěný. Ukládají zdravotní pojišťovny (nebo zákon) povinnost mít obvodního lékaře?

Dobrý den,
dle § 9 zákona o péči o zdraví lidu mají občané právo na poskytování zdravotní péče podle § 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění na volbu lékaře a zdravotnického zařízení. Při nutnosti poskytnutí neodkladné péče musí ošetřit pacienta každý lékař. Mít svého lékaře a být u něj zaregistrován je právo pacienta, nikoliv povinnost.

Avšak podle § 12 zákona o veřejném zdravotním pojištění je pojištěnec povinen podrobit se na vyzvání preventivním prohlídkám, pokud tak stanoví zákon nebo obecně závazné právní předpisy (např. zákon o ochraně veřejného zdraví). V případě opětovného nesplnění povinnosti podrobit se preventivní prohlídce může příslušná zdravotní pojišťovna podle § 44 odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění uložit pojištěnci pokutu až do výše 500 Kč.

Samotná výše uvedená povinnost podrobit se preventivním prohlídkám může být sporná z hlediska Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, podle které je souhlas pacienta nutný k jakémukoliv vyšetření a zákroku až na výjimečné případy. Avšak i v případě, že uznáme tuto úpravu za legitimní, jedná se o podrobení se preventivní prohlídce, nikoliv o povinnou registraci u některého lékaře.

Mít zvoleného lékaře tedy povinné není, i když to lze z mnoha důvodů doporučit. Pojištěnec má i tak právo na neodkladnou péči a také povinnost v zákonem předvídaných případech hradit pojistné na zdravotní pojištění.

Povinnost chodit na preventivní prohlídky

Dobry den,
zajimalo by me, jak je to s povinnostmi obcana, ktere vyplyvaji ze zakona vuci praktickemu lekari, pediatrovi, gynekologovi, zubari. Napr.: ma obcan ze zakona povinnost chodit na preventivni prohlidky k praktickemu lekari? A pokud ano a nechodi na ne, lze ho nejak sankcionalizovat? Dale, je mou povinnosti rodice podle zakona registrovat sve dite u pediatra? A dale, ma moje zena ze zakona povinnost chodit na pravidene preventivni kontroly na gynekologii? A dale ma ze zakona povinnost jit v tehotenstvi na prohlidku k praktickemu lekari? A dale je nasi povinnosti ze zakona dochazet na pravidelne preventivni kontroly k zubari? Predem dekuji za zodpovezeni mych dotazu.

Dobrý den,
Váš první dotaz se týkal preventivních prohlídek obecně. Povinnost chodit na preventivní prohlídky občan má (dle § 12 písm. e zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění). Tyto prohlídky jsou vymezeny v § 29 zákona o veřejném zdravotním pojištění (text uveden níže kurzívou). Obsah povinných prohlídek je konkretizován vyhláškou č. 56/1997 Sb. Preventivní prohlídky jsou hrazené pojišťovnou (§ 13 odst. 2 písm. c zákona o veřejném zdravotním pojištění) a jsou osvobozené od placení regulačního poplatku.

 1. V rámci hrazené péče se u pojištěnců provádějí preventivní prohlídky…Preventivní prohlídky provádí registrující lékař, není-li ze zdravotnické dokumentace pojištěnce zřejmé, že prohlídka byla provedena nebo že pojištěnec byl v dále uvedených lhůtách v požadovaném rozsahu preventivní prohlídky vyšetřen.
 2. U pojištěnců se provádí preventivní prohlídka:
  a) v prvém roce života devětkrát do roka, z toho minimálně šestkrát v prvém půlroce života a z toho minimálně třikrát v prvních třech měsících života, pokud jim není poskytována dispenzární péče,
  b) v 18 měsících věku,
  c) ve třech letech a dále vždy jedenkrát za dva roky.
 3. V oboru stomatologie se provádí preventivní prohlídka:
  a) u dětí a dorostu ve věku do 18 let dvakrát ročně,
  b) u těhotných žen dvakrát v průběhu těhotenství,
  c) u dospělých jedenkrát ročně.
 4. V oboru gynekologie se provádí preventivní prohlídka při ukončení povinné školní docházky a dále počínaje patnáctým rokem věku jedenkrát ročně.

Při nedodržení této povinnosti občanu lze uložit sankci jen pokud se i po opakované výzvě na preventivní prohlédku nedostaví (§ 44 odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění). Pokutu lze uložit až do výše 500 Kč, ukládá ji pojišťovna, u které je občan pojištěn. Pojišťovna však nemá povinnost tuto pokutu uložit.

Závisí však dále i na konkrétní pojistné smlouvě, zda v případě, že pojištěnec nedochází na preventivní prohlídky, mu udělí „sankci“ ve smyslu jeho dalšího znevýhodnění, např. pojištěnci neuhradí určitý zákrok, obvykle s odůvodněním, že by zákrok nemusel být proveden, pokud by pojištěnec docházel na preventivní prohlídky v zákonem stanovených lhůtách. Proto doporučujeme ověřit si podmínky pojistné smlouvy.

Povinnost podrobit se preventivním prohlídkám má zaměstnanec, pokud to po něm zaměstnavatel vyžaduje  Zaměstnanec je povinen podrobit se prohlídkám u “závodního lékaře”, kterého mu určí zaměstnavatel. Jiného lékaře si zvolit nemůže. Tyto povinné preventivní prohlídky zaměstnanců jsou hrazené.

Váš druhý dotaz se týkal registrace dítěte u pediatra. Povinnost registrovat dítě zákonem stanovena není, ale v zájmu dítěte je nutné doporučit, aby dítě mělo zvoleného dětského lékaře.

Návrh nového zákona o zdravotních službách, který je v současné době projednáván vládou, počítá se zavedením této povinnosti, ale zatím není dostupný text tohoto ustanovení. Ze sdělovacích prostředků je nám známo pouze to, že povinnost registrovat dítě by měli porodníci a že rodičům by hrozily nějaké sankce, pokud by s dítětem nechodili na preventivní prohlídky. Je otázkou, jak se k tomuto novému opatření postaví poslanci. Domníváme se, že takové ustanovení je diskutabilní z toho pohledu, že určitým způsobem zasahuje do práv rodičů na svobodný výběr lékaře a udělení informovaného souhlasu se zdravotní péčí.

Související povinností je registrace dítěte u zdravotní pojišťovny. Dítě je po porodu automaticky pojištěno u stejné zdravotní pojišťovny, jako jeho matka (výběr jiné pojišťovny není možný, jak plyne z § 11 odst. 1 písm. a zákona o veřejném zdravotním pojištění). Přesto je nutné narození pojištěnce oznámit do osmi dnů ode dne narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka.

Váš třetí dotaz se týkal předpokládané povinnosti těhotné ženy absolvovat prohlídku u praktického lékaře.

Takováto povinnost zákonem stanovena není, ale je vhodné tuto prohlídku absolvovat. Pravidelné prohlídky v těhotenství provádí gynekolog, který také určuje data jednotlivých kontrol, ale nedostavení se nemá žádný právní následek (vyjma sankce dle § 44 zákona o veřejném zdravotním pojištění). U normálně probíhajícího těhotenství jsou v jeho první polovině obvykle jednou za 4 – 6 týdnů, ve druhé polovině se intervaly mezi jednotlivými návštěvami zkracují. Měsíc před termínem porodu jsou pak 1× za týden. Jen nad rámec dotazu připomínáme, že veškeré lékařské prohlídky související s těhotenstvím jsou osvobozené od regulačního poplatku.

Shrnutí: Povinnost absolvovat preventivní prohlídky (u pediatra, praktického lékaře, stomatologa nebo gynekologa) vyplývá ze zákona, avšak její porušení nemá za následek sankci, pokud pojišťovna nevyužije postupu dle § 44 zákona o veřejném zdravotním pojištění (pojišťovna musí vyzvat k preventivní prohlídce a neúčast na prohlídce musí být opakovaná).

Zdroj: www.ferovanemocnice.cz

Hledejte skutečné příčiny svých nemocí sami, jde to!

Diagnostické metody tady

s láskou vaše Empatia

Kam dál?

Do našeho e-shopu

AC Zymes PLUS: Aplikace bakteriálních kmenů může být účinnější, když jich podáváme několik najednou, než by to bylo jednotlivě
AC Zymes PLUS: Aplikace bakteriálních kmenů může být účinnější, když jich podáváme několik najednou, než by to bylo jednotlivě

AC-Zymes PLUS obsahuje bakterie šesti různých kmenů se 6 miliardami bakterií. Přispívá ke zdravé činnosti trávicího systému, pocitu pohody v gastrointestinálním traktu, k udržování vyvážené střevní flóry a normální funkci střev. Účinně také podporuje správnou činnost našeho imunitního systému.

Detail produktu

Komentáře