Denně prostřednictvím moče, stolice, kůže a dýchání vyloučíme přes 2,5 l vody. Aby náš organismus správně fungoval, musí si udržovat vyrovnanou vodní bilanci, proto to, co bylo ztraceno, musí být nahrazeno.

Nejzdravějším nápojem je jednoznačně čistá voda a ta by měla tvořit základ doplnění ztracených tekutin.

O kvalitu vody je u nás pečováno,

ALE ne vždy jsou dodržovány stanovené limity, a ne vždy je voda opravdu čistá. Ve vodě se mohou vyskytovat i zdraví neprospěšné až škodlivé látky. Ty jsou sice většinou v nízkých koncentracích, ale pokud tuto vodu pijeme celý život i malé se stává velkým.

Pečujeme-li o své zdraví, musíme pečovat i o vodu, kterou pijeme!

Co se může, ale nemělo by se objevit v pitné vodě:

1,2-dichlorethan

je rakovinotvorná látka s toxickým účinkem na játra, ledviny, imunitní a centrální nervový systém.

Akrylamid

se řadí mezi nebezpečné látky, které mají toxický účinek na nervový systém a krvetvorbu. I tento prvek, který přijímáme s potravou, se řadí mezi karcinogeny. Bývá používán jako přísada do některých štěrkových, řídkých cementových malt a některých typů membrán pro reverzní osmózu.

Berylium

poškozuje střevní stěnu, může vyvolat rakovinné bujení. Do vody se dostává především vyluhováním z geologického podloží. Méně obvyklá už je kontaminace z odpadních vod z kovohutí, elektrotechnického a strojírenského průmyslu či spaloven uhlí.

Bromičitany

mají rakovinný vliv na ledviny. Nejčastěji vznikají jako vedlejší produkt ozonizace za předpokladu, že jsou ve vodě přítomny bromidové ionty. Mohou být též přítomny jako nežádoucí příměs v chemikáliích, zejména v chlornanu sodném.

Dusičnany a dusitany.

V lidské krvi reagují s krevním barvivem hemoglobinem za vzniku methemoglobinu, který není schopný vázat kyslík a způsobuje tak hlavně u kojenců do tří měsíců věku riziko vnitřního dušení. V zažívacím traktu se dusičnany mohou redukovat na dusitany, které reagují se sekundárními aminy v potravě za vzniku takzvaných N-nitroso sloučenin, které jsou podezřívány z rakovinotvorného účinku. Mají také nepříznivý vliv na reprodukční funkce. Do vody se dostávají z lidských a zvířecích výkalů nebo z odpadních vod vyprodukovaných ve městech a vesnicích. Možné jsou také splachy ze zemědělské půdy nebo kontaminace umělými hnojivy.

Chlór a jeho sloučeniny.

Chlór se přidává do pitné vody jako nejběžnější dezinfekční prostředek. V povolené koncentraci (do 0,3 mg/l) je chlór ve vodě zdraví neškodný, ovšem i tato koncentrace může u citlivějších osob způsobit podráždění pokožky. Rakovinotvorný účinek má chlorethen (vinylchlorid), který vzniká například jako degradační produkt v podzemních vodách znečištěných trichlorethenem a tetrachlorethenem nebo vyluhováním z PVC materiálů, které nejsou vhodné pro styk s pitnou vodou. Přítomnost chloritanů způsobuje chudokrevnost, postižení nervového systému a má možný negativní vliv na reprodukci. Tyto látky vznikají jako rozpadový produkt oxidu chloričitého používaného při výrobě oxidu chloričitého, který se aplikuje jako alternativní dezinfekční prostředek při výrobě pitné vody.

Mikrocystiny, cyanotoxiny

– jsou toxiny sinic jedovaté pro jaterní tkáň, mají rakovinotvorný účinek. Jsou zodpovědné za nízkou porodní hmotnost novorozenců a mohou způsobovat opožďování vývoje dítěte. Do pitné vody se dostávají, pokud v surové vodě nebo během úpravy došlo k rozpadu buněk sinic.

Olovo

je nebezpečné zejména pro děti, poškozuje vyvíjející se nervovou tkáň, což může vést k narušení inteligence, schopnosti učení a chování. Olovo ovlivňuje také metabolismus vápníku. U dospělých zvyšuje krevní tlak, poškozuje ledviny, způsobuje anémii. Do vody se dostává z olověného potrubí vodovodních přípojek a domovních rozvodů nebo z mosazných a bronzových prvků v rozvodu vody. Původci olova jsou i starší typy PVC potrubí a olověné stabilizátory či olověné pájky.

Bakterie

ve vodě jsou velice často původci střevních problémů – zvracení, průjmů, bolestí břicha. Koliformní bakterie – saprofytické bakterie žijící v půdě a osidlující střevní trakt, jsou ve vodě běžně přítomny. Ale i mezi nimi se mohou vyskytnout patogenní kmeny, které tvoří toxiny, mohou pronikat do tkání a způsobit přímo ohrožení zdraví. K pomnožení bakterií dochází ve stojaté vodě a v potrubí u vod s vysokým obsahem živin.

Všechny tyto kontaminanty můžeme z naší vody jednoduše eliminovat pomoci AQUARIONU.

MUDr. Kristýna Novotná, předsedkyně Lékařské sekce CaliVita ČR a SR

Komentáře