Rok 2019 zapadá do dlouhodobějšího období, jež je charakterizováno hlubšími změnami a to jak společenskými, tak i ekonomickými, které zasahuji celý svět.

Na světe je však velmi málo státníků, kteří díky sebeovládání dovedou řešit otázky spojené s racionálním řízení společnosti a společenských procesů, což se na druhé straně projeví, jak již bylo zmíněno výkyvy v celosvětové ekonomické, obchodní i finanční oblasti, ale i omezeními či dokonce zábranami.

Vývoj ve společnosti se bude opírat o nové hodnoty, jako je např. zodpovědnost, pokora k vesmírným zákonům, realistický přístup k přírodním i ekonomickým zákonům, spolupráce na bázi rovnosti a v neposlední řadě k hospodárnosti.   

V mnoha případech se nám bude vše jevit jako úpadek jednoho a růst druhého, přičemž ve všem, co se bude realizovat je potřebné udržovat rovnováhu.

Budeme pociťovat ústup od toho na co jsme si zvykli.

Na tuto skutečnost bude třeba pohlížet z jiného úhlu pohledu a přijmout to, co bude pro náš další rozvoj potřebné a definitivně se zbavit všeho, co pozbylo na významu a nelpět na tom.   

1. vsuvka empatia:

PŘIPRATE SE, ŽE BUDE TŘEBA SE PŘIZPŮSOBOVAT NOVÝM PODMÍNKÁM


Rok 2019 je velmi příznivý pro ty, kteří jsou srdeční, laskaví, upřímní, tvořiví a aktivní a to především na poli spolupráce či týmové práce.

Pojem spolupráce se bude neustále posouvat dopředu a prolínat všemi oblastmi života. Spolupráce je pilířem budoucnosti.

2. vsuvka empatia:

OTEVŘETE SE DRUHÝM A ZAČNĚTE SPOLUPRACOVAT


Neodmyslitelnou roli bude sehrávat při tom všem upřímná, otevřená a plně srozumitelná komunikace  bez domněnek a pojmu co by bylo kdyby.

Na druhé straně se bude třeba dostatečně obrnit vůči tzv. pravým či správným informacím a podívat se na ně z více směrů a zdrojů, abychom nebyli zklamaní či ztratili svůj kredit a respekt.  

3. vsuvka empatia:

UČTE SE MLUVIT TAK, JAKO BY VÁM DRUZÍ VIDĚLI DO HLAVY


Ve vztazích se do popředí dostane snaha pomáhat druhým a pečovat o ně.

Starostlivost a tolerance budou základem toho, že nezapomeneme na ty tzv. potřebné. Větší část lidstva si začne více vážit okamžiků, kdy mohou být spolu a pochopit sílu tohoto vzácného kontaktu, zejména to platí pro vztah –  staří a mladí lidé / prarodiče, rodiče a děti či vnoučata /. 

4. vsuvka empatia:

PROHLUBUJTE VZTAHY SE SVÝMI BLÍZKÝMI


Co se týká partnerských a mileneckých vztahů bude se zřetelněji projevovat tzv. vládnoucí energie tohoto roku, Rok 2019 je pod vládou prvku 8 Země. V roce 2019 budou vhodné podmínky pro realizaci svatby pro osoby, jimž vládnou energie, tj. hvězdy 5, 6, 7 a 9 a dále pro založení rodiny či mateřství pak 1, 4, 5 a 9.  

Nejvíce nedorozumění může vznikat ve vztazích, kde se budou nacházet ti lidé, jimž vládně energie 1 Vody.

Snadno může dojít k nezvládnutí svých emocí, neboť přespříliš se budeme věnovat maličkostem a ztrácíme ze zřetele důležité okolnosti a skutečnou lásku. Hledáním harmonie a realistických pohledů na druhé při mírnění svých očekávání, můžeme snadněji projít toto období. Svoji nezastupitelnou roli sehraje pocitová komunikace a to bez vznětlivosti a strachu. 

5. vsuvka empatia:

NAJDĚTE SI, V ČEM BUDE KONKRÉTNĚ PRO VÁS R. 2019 VÝZVOU

v ebooku Můj rok 2018


Mnozí budou mít snahu následovat druhé či jít v jejich šlépějích a to těch, které považujeme za vzor či dokonce ideál. Při sledování pouze materiálních cílů, ale i neústupnosti a tvrdohlavosti, budeme ztrácet svoji tzv. vizitku a snadno se staneme neoblíbenými.

Chtivost, posedlost majetkem, povýšenost, pýcha apod., jsou tím, co povede k nadřazenosti nad druhými. Tyto nečisté úmysly tak způsobí duchovní strádání. Vyvarovat se jednání bez rozmyslu a zapojení se do tzv. výhodných aktiv či obchodů a manipulaci. Více si všímat mocného vlivu reklamy.

6. vsuvka empatia:

BUĎME UPŘÍMNÍ A NECHTĚJME NIC ZÍSKAT NA ÚKOR DRUHÝCH


Většina lidi přebere zvýšenou zodpovědnost za své zdraví, které je z jedné strany narušováno nesouladem, stresem a strachem a z druhé strany životosprávou.

Na vlastní kůži se přesvědčíme o stále významnější pojmu obživa a způsob stravování. V oblasti obživy, potažmo potravin a zemědělství se budou projevovat výkyvy.  Bude docházet ke střetu tzv. zastanců  bio potravin a tzv. obyčejných potravin a pak těch, kteří tzv. jasně vědí co je pro druhé dobré. Dokonce nám budou vnucovány představy o tom co je pro nás výhodnější a zdravější.       

7. vsuvka empatia:

PŘEVEZMĚME ZODPOVĚDNOST ZA SVÉ ZDRAVÍ


Rok 2019 bude rovněž rokem přemýšlivosti, motivace a pracovitosti a umožní nám vyhledávat nové příležitosti a přátele.

Bude potřebné držet se svých plánů a nedovolit disharmonii. Při provádění změn bude třeba být velmi opatrný a vyvarovat se rizik. Jen srozumitelná komunikace bez nejasnosti nám poskytne pevnou základnu pro rozvoj osobnosti a svých aktivit.

8. vsuvka empatia:

DĚLEJTE, CO MILUJETE A OTEVÍREJTE SE NOVÝM PŘÍLEŽITOSTEM

Láskyplný, pohodový a posuvný rok 2019!

s láskou váš Milan Walek a empatia

Kam dál?

Komentáře