ROK 2016 – přelomový rok?

V současné době jsme svědky nebývalých změn a proměn, které zasahuji lidstvo na této zemi.

Z hlediska alternativních pohledů a numerologie má rok 2016 zvláštní postavení a lze jej chápat jako souhru několika významných časových etap.

Jednak se nacházíme na počátku věku VODNÁŘE, jenž je často charakterizován také jako věk „DUCHA“, ale také na počátku tisíciletí, které začíná číslici 2.

Zvláštnost roku 2016 je tak možné posoudit z následujících  průniku čtyř významných časových období:

1 – věk VODNÁŘE

2 – nové tisíciletí začínající číslem  2

3 – průchod PLUTA znamením KOZOROHA

4 – obsažnost energii čísel numerologie  1 – 9 v daném roce

1. Věk VODNÁŘE

navazuje na předcházející věk RYB, který započal podle některých materiálu asi 150 let před „Kristem“ a  trval asi 2100 let.

Přechod mezi jednotlivými věky je často doprovázen nečekanými událostmi ukazujícími na nové pojetí významných změn pro lidstvo.

V počátku věku VODNÁŘE /cca od 1950/ půjde o vzájemné působení „DUCHA“ a „HMOTY“, kdy posupně bude „Duch“ získávat  převahu.

V této době je pro lidstvo nesmírně důležité pochopení „vesmírných zákonů“ na úkor zákonů hmoty, jež nám budou přinášet učitelé tohoto věku a pozná je pouze ten, u něhož převládne „Duch“ nad „hmotou“.

2. V novém tisíciletí, které začalo rokem 2000

jsme se objevili na prahu nového vnímání lidského života.

Předešlé tisíciletí /1000 až 1999/ bylo charakterizováno silnou touhou po nezávislosti, samostatnosti, tvořivosti, ale také silným projevem „ega“, lze říci, že vládl rozum. Bylo to tisíciletí rozvoje individualismu vedoucímu k prosazení jednotlivců, ale i prosazování tzv. nejlepších výjimečných  společnosti či dokonce tzv. výjimečných států a národů, které vědí nejlépe co potřebují ostatní.

V novém tisíciletí /2000 – 2999/ postupně bude docházet k zásadní změně přístupu mezi jednotlivci, společnostmi i národy.

Půjde o prosazování, a to ve všech oblastech, vzájemné spolupráce, rovnoprávných vztahů, ohleduplnosti jeden k druhému a projevu skutečné lásky. Národy a státy budou spolupracovat na bázi rovnosti.

V podstatě lze říci, že v tomto tisíciletí bude se silně projevovat „láska“ a vládnout bude srdce.

Navíc je třeba si uvědomit, že srdce nám poskytuje až 90% informací o našem životě, kdežto rozum pouze 10%  informací.

3. Při dlouhodobých sledováních se zjistilo, že když planeta PLUTO prochází znamením KOZOROHA dochází v lidské činnosti k značným proměnám.

Především dochází ke společenským změnám, krizím a to s dopadem na celý svět.

Společenský vývoj a život bude postupně realizován na zcela nových hodnotách a základech, jako je zodpovědnost, hospodárnost a realistický přístup k rozvoji lidstva.

Planeta PLUTO ve znamení KOZOROHA se objevuje jednou za 247 let a tento průchod trvá 17 až 21 let. Při pohledu do minulosti se PLUTO nacházelo v KOZOROHU v období 1516  až 1533. Z dochovaných dokumentů vyplývá, že v této době došlo k rozpadu vyspělé kultury – Aztécké říše.  Za dalších 247 let, tedy v období 1762 – 1775 došlo rozkladu tzv. „ aristokratických“ struktur vládnutí.

V současné době se PLUTO nachází ve znamení KOZOROHA od roku 2008.

Sami vidíme a prožíváme proměny spojené se společenskou, ekonomickou a finanční krizi s dopadem na celý svět.

Mnozí věštci, jako např. Edgar Cayce či Vanga uváděli že na počátku nového tisíciletí dojde k postupnému přechodu na období, kde se do popředí dostane „duchovní pojetí života“.

4.Rok 2016 lze považovat za zlomový rok i z pohledu numerologie.

Přijmeme-li skutečnost, že základní čísla numerologie 1 – 9 chápeme jako čísla vyjadřující určitý symbol či energii nesoucí významné informace, pak je nasnadě otázka, zda tato čísla jsou obsažená v daném roce a to bezezbytku. V podstatě jde o to, zda číslo roku je dělitelné čísly 1 – 9 a to bez zůstatku.

Rok 2016 je charakteristický tím, že je dělitelný a to bezezbytku  všemi čísly 1 – 9 vyjma čísla 5.

Tato skutečnost se opakuje 1x za 504 let /což je 7x8x9 = 504/. Navíc budoucí zlomový rok nastane v roce 2016 + 504 = 2520. Tento rok bude zvláštní tím, že je dělitelný bezezbytku  všemi čísly 1 – 9 , tj. i číslem 5.

Rok 2520 bude rokem zrodu nové lidské generace!

Zvláště si povšimneme  čísel 7, 8 a 9, přičemž čísla 7 a 8 spadají do skupiny tzv. karmických čísel.

Žena a muž mají ve svém životě typické jim odpovídající poslání a přijmeme-li skutečnost, že žena je nositelem lásky, takže např. zklamání v lásce můžeme posoudit jako osudové, čemuž odpovídá číslo 7  a na druhé straně muž je nositelem moudrosti, takže např. zklamání v profesionální a materiální oblasti můžeme rovněž posoudit jako osudové, čemuž odpovídá číslo 8.

Nyní se podíváme na výsledky těchto dělení pro čísla 7, 8, 9 a následně stanovíme výsledné číslo dle postupu numerologie, takže:

2016 : 7 = 288, tj.  2+8+8= 18 = 1+8 = 9

2016 : 8 = 252, tj.  2+5+2 = 9

2016 : 9 = 224, tj. 2+2+4 = 8, tj. karmické číslo

V obou případech při dělení  čísly 7 a 8 je z numerologického hlediska výsledné číslo 9, tj. duchovní číslo, které v sobě zahrnuje i to, že je třeba definitivně rozřešit dosavadní situaci, někdy i rozpady.

Z tohoto pohledu jde o duchovní růst na úkor materiálního úbytku.

Lide silněji závislí na materiálních statcích budou prožívat zvýšené obtíže.

Z hlediska historie nastal podobný zlomový rok před 504 léty, tj. v roce 1512, po kterém došlo k rozpadu Aztécké říše. A platí :

1512 : 7 = 216, tj. 2+1+6 = 9

1512 : 8 = 189, tj. 1+8+9 = 9

Rozdíl tohoto roku oproti roku 2016 je v tom, že toto období bylo pod vládou tisíciletí začínajícího 1 – silné ego a vládou věku RYB.

Za zmínku stojí i to, že do období okolo roku 504 spadá např. pád „ Římské říše“.

Číslo 7 je velmi zajímavé číslo,

neboť kromě toho, že je to karmické číslo, tak např. máme 7 dní v týdnu, máme 7 základních čaker a královna ze Sáby Sibyla též pravila, že každých 7 let dojde ke změně, případně i každých 70, 700 a konečně 7000 let.

Změna přijde v létech, ve kterých číslo 7 bude obsaženo v daném roce bez zůstatku.

Rok 2016 je právě tímto rokem.

Z hlediska numerologie je výsledné číslo při dělení číslem 7 číslo 9, tj. liché číslo, kdy se uvádí, že jde o tzv. chudá léta v materiálním slova smyslu.

Nicméně za dalších 7 let, tedy v roce 2023 /2016+7 = 2023 / bude výsledné číslo dělení následující:

2023 : 7 = 289, tj. 2+8+9 = 19 = 1+9 = 1.

Je to rovněž liché číslo.

Až v roce 2030 bude výsledné číslo dělení sudé.

Můžeme tedy očekávat, že do roku 2030 dojde k radikální proměně lidské společnosti.

Období těchto proměn bude trvat 14 let. Totéž  platilo i v roce 1512.

Závěr

Nacházíme se v průsečíku významných časových etap, který přináší pro lidstvo zásadní změnu jejich života i když toto období proměn může být chaotické, nepochopené, nečekané a pro někoho až zničující.

Mají pravdu ti, kteří říkají, že současnou společnost již není možné reformovat, ale je nezbytná radikální změna.

Faktem je, že lidé na celém světě pociťuji, že něco se musí tzv. stát, jako by narazili na zeď iluzí a potřebuje nové mocné impulsy, nové myšlenky, ideály a motivy pro svůj život.

Příkladem toho jsou rozpadávající se vztahy, a to jak soukromé, tak i např. podnikové, ekonomické, finanční a konečně i politické.

Postupně dojde k tomu, že kriteriem úspěšnosti člověka již nebude hodnota majetku, ale hodnota duchovního života, jako např. úcta, upřímnost, pokora a oddanost.

Vztahy se již nebudou řídit tím co od nich očekáváme, ale tím co do nich vkládáme.

Důkazem toho jsou děti narozené po roce 2000 včetně. Jsou těmi, kteří touží po lásce a dotyku, kdežto my narození v předešlém tisíciletí se snažíme jim zajistit materiální blahobyt, a to je rozpor, který způsobuje, že děti jsou plačtivé, hyperaktivní, autistické, agresivní, nemocné apod. Tak jako nemoc dítěte je odrazem vztahů mezi rodiči závislých na materiálních hodnotách, tak nemoc lidí v dané společnosti je odrazem stavu této společnosti.

Milan Walek

Kam dál?

Do našeho e-shopu

Super COQ10 Plus: Koenzym Q10 s antioxidanty
Super COQ10 Plus: Koenzym Q10 s antioxidanty

Super CoQ10 Plus vhodným způsobem zajišťuje vaši denní potřebu CoQ10. Tuto látku jsme ještě doplnili dobře známým spolupůsobícím antioxidační triem: betakarotenem, vitaminem E a selenem. S těmito látkami můžete zlepšit svou fyzickou kondici, zvýšit hladinu energie, posílit srdce a imunitní systém a přispět tak k zachování svého zdraví.

Detail produktu

Komentáře