Voda se stane bezpochyby v brzké době největším problémem lidstva.

Rozbili jsme přirozený malý cyklus vody díky sběru dešťové vody do kanalizace ve městech.

Používáme tolik chemie každý den, že zamořujeme vodu na celé planetě a zacpáváme si oči a uši, abychom neviděli důsledky.

Do oceánu je vypuštěno ročně okolo…

► 2,6 mil. kg arzenu…
► 2,5 mil. kg zinku…
► 81 tisíc kg rtuti…
► 3,7 tisíc kg olova…

► V zemědělství se spotřebuje za rok přes 1,5 mil. kg umělých hnojiv, dusičnanů a.j.

► Z domácností se do řek a jezer ročně spláchne víc jak miliarda kg kanalizačních odpadů

► Odpady z domácností každodenně zamořují naše řeky, zásobárny pitné vody

Znečištění vody léčivy

Spotřeba léčiv v rámci EU stále stoupá. Denně jsou zužitkovány miliony balení desetitisíců druhů léčiv. Ty obsahují kolem 300 různých účinných látek. Nejčastěji se jedná o antibiotika, antidepresiva, léčiva pro diabetiky, hormonální antikoncepci tlumící bolest či zánět, cytostatika, beta-blokátory atd.

Účinné látky těchto léčiv v lidském těle projdou metabolizmem. Část z nich je však z těla ve stále aktivním stavu vyloučena. Řada lidí likviduje léky s prošlou dobou spotřeby spláchnutím do toalety nebo vyhozením do odpadu.

Podle britských výzkumů končí mezi odpadky až dvě třetiny prošlých léků, do odpadní vody se dostane až jedna pětina.

Další možnou formou znečištění vody léčivy jsou průsaky ze špatně zabezpečených skládek. V menší míře v některých lokalitách může ke znečištění dojít z odpadů či úniků při výrobě léků. Kromě humánních farmaceutik mohou za dílčí znečištění zodpovídat rovněž léčiva aplikovaná na hospodářská či domácí zvířata.

V rámci procesu čištění odpadních vod jsou látky obsažené v lécích odstraněny pouze částečně, v některých případech vůbec. Tímto způsobem se farmaceutika dostávají do povrchových a někdy i podzemních vod, z nichž některé mohou být zdrojem pitné vody.

Monitoring uvádí, že na výstupu z vodáren bylo zjištěno v 73 % odebraných vzorků velmi nebezpečné přechlorování vyráběné vody., v 52% vzorků překročení limitního obsahu fenolů, ve 38 % limitů pro vanad, ve 21 % limitů pro obsah arsenu, barya, a rtuti atd. Na vodovodních sítích bylo zjištěno 53 % vzorků s překročením již zmíněného organicky vázaného chloru, 51 % překročení limitu fenolů a 50 % nedodržení mezních koncentrací chloru!!!

Hormony v českých vodách: vědci sledují jejich koncentrace a účinky

Jak ukazují celosvětové výzkumy, v komunálních odpadních vodách, které byly v minulosti považovány za poměrně snadno čistitelné, se ve stále větší míře objevují látky, které boří tyto zavedené mýty. Významnou skupinu těchto látek představují progestiny (či progestageny), které jsou obsaženy například v hormonální antikoncepci, ale i v jiných hormonálních preparátech, a to je předurčuje k velmi širokému terapeutickému využití. S tím potom souvisí i jejich zvyšující se výskyt v komunálních odpadních vodách.

Jedná se o látky, které čistírnami odpadních vod mnohdy procházejí bez výraznějších změn a díky tomu dále přecházejí do povrchových vod. V povrchových vodách již také byly na mnoha místech v různých částech světa prokázány. V některých případech byl jejich výskyt zaznamenán v koncentracích, které v laboratorních podmínkách narušovaly reprodukci vodních živočichů.

Přestože se zatím jedná o prvotní informace, nelze tato rizika v žádném případě podceňovat. Už jen proto, že se jedná o látky, které svou povahou napodobují přírodní hormony a jejich nekontrolovaný vstup do organismu může vážným způsobem narušit stávající hormonální rovnováhu v organismu, o dalších vedlejších účincích těchto preparátů nemluvě.

Z toho důvodu se vědci z Fakulty rybářství a ochrany vod JU ve Vodňanech zaměřují na mapování výskytu syntetických progestinů ve vodním prostředí a s tím souvisejících hormonálních (progestagenních) aktivit na vybraných lokalitách v České republice. Ve svém výzkumu se zaměřují na „rizikové“ lokality, ke kterým patří odtoky z čistíren komunálních odpadních vod a dále místa pod zaústěním vyčištěných odpadních vod, kde dochází k jejich naředění říční vodou.

Souběžně s monitoringem výskytu těchto látek byly prováděny laboratorní pokusy, při kterých byla sledována i jejich hormonální aktivita. Díky tomuto výzkumu již dnes víme, že koncentrace sledovaných hormonů na odtoku z českých čistíren odpadních vod zatím nedosahují tak vysokých hodnot, jaké byly zaznamenány v jiných evropských či asijských státech.

Ale vzhledem k neustále narůstající spotřebě hormonálních preparátů a k jejich rozšiřujícímu se spektru je třeba i nadále věnovat této problematice náležitou pozornost.

Výsledky dosavadního bádání rovněž naznačily, které látky z široké skupiny progestinů lze v našich podmínkách označit jako nejvíce rizikové, a tudíž by jim bylo vhodné dát nejvyšší prioritu v dalším výzkumu. Jedná se o medroxyprogesteron acetát, megestrol acetát a progesteron, které byly na odtocích z čistíren odpadních vod detekovány nejčastěji a zároveň vykazují relativně velkou hormonální (progestagenní) aktivitu.

Zdroj: Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech

Jste možná zděšeni…

Možná jste se rozhodli nekoupit už ani jednu chemickou záležitost a používat jen ekologické a rozložitelné prostředky. Neužívat sami žádnou chemii ve formě léků. Super, ale tím se stejně nedostanete k čisté pitné vodě hned. Můžete kupovat balenou vodu – ale co PET lahve?

My vyřešili čistou pitnou vodu Aquarionem. Už přes 10 let nám umožňuje filtrovat kohoutkovou vodu od naprosto všeho, co čističky vyčistit zatím neumí.

VŠE O AQUARIONU TADY

s láskou vaše Empatia

Kam dál?

Komentáře