Vstup do roku 2020 je charakterizován společenskými proměnami a chaosem pocházejícím z roku 2019.

Především se jedná o různé demonstrace PROTI NĚČEMU, nebo PROTI NĚKOMU, ale chybí to podstatné, aby byly PRO NĚCO, chybí vize do budoucna. Nedostatek těchto vizí, pak přináší značné emocionální vypětí a mnohdy i násilí. Proto bude potřebné se začít realisticky dívat na probíhající situace.

Postupně je třeba si začít uvědomovat, že peníze jsou pouze prostředek a ne cíl našeho snažení, neboť právě peníze, lépe řečeno, jejich rozdělování ve společnosti,  jsou zdrojem napětí a chaosu.

Rok 2020 lze chápat, jako rok konkrétních a reálných  kroků k naplňování poslání tohoto tisíciletí.

Nástupem tohoto tisíciletí /2000/ se do popředí dostávají nové pohledy a vize života lidstva, jež povedou ke  zklidnění.

Mezi prioritami těchto pohledů na život jsou především skutečná láska a vroucí cit, vzájemná spolupráce a to výhodná pro obě strany, přátelství, ohleduplnost, harmonie, diplomacie, sdružování apod., ale na druhé straně se budeme postupně odklánět od silného individualismu, egoismu, prosazování svého za každou cenu a netolerance.

Vytýčené cíle se začnou intenzivněji prosazovat právě v tomto desetiletí, tj. začínající rokem 2020.

Na světové úrovní a to i přes společenskou nestabilitu, budeme častěji slýchávat od význačných vůdců, že základem pro zdravý rozvoj společnosti bude právě vzájemná spolupráce, ohleduplnost a přátelství a to např. na úkor ochrany svých individuálních zájmů. V mnoha zemích postupně dojde k souladu a většímu sepětí lidi s orgány společností – vláda, statní instituce apod., které se budou snažit najit tzv. společnou řeč, tj. začnou se prosazovat společné zájmy ve prospěch všech, vyjma těch, kteří prosazují svůj individuální zájem. Pevným základem  společnosti je harmonická rodina, tvořena ženou, mužem a dětmi.

Na úrovní rodiny se začnou přeměňovat vztahy mezi jednotlivými členy rodiny.

Ženy, které se především  v předešlém století odpojily od přírody a tak ztratily spojení se svými instinkty, kreativitou a ženskosti, soupeří s muži a napodobují je, což vede k vyčerpání jejich energie a duševní síly.

V tomto desetiletí snadněji pochopí tuto skutečnost a začnou se postupně vracet ke svým kořenům. Přestanou soupeřit s muži a budou se snažit je doplňovat a vytvářet tak harmonický celek.

Na druhé straně muži ve stejné době ztratili svou pevnost charakteru, moudrost a mužskost, takže počínaje rokem 2020 se začnou rovněž navracet na svoji původní cestu a budou usilovat o to, aby byli v jednotě se ženou a doplňovali ji, než aby ji ponižovali a uráželi.

Mnohé vztahy se dnes nacházejí v disharmonii a s tím spojenými následky. Těmito kroky se začneme navracet k původnímu jedinečnému a pevnému základu harmonické rodiny, plné vzájemné úcty jednoho k druhému, ale i úcty mezi generacemi.

Silnou stránkou rovněž bude návrat ke skutečné komunikaci, tj. odklon od komunikace typu dva monology na skutečný dialog a umění naslouchat druhému.

Mladá generace začne nově vnímat svůj vztah k vlasti, bohatství národa a úctě k rodičům a autoritám. Rokem 2020 se tak začne postupně zklidňovat chaos generovaný  předchozím desetiletím.

Postupně se rozšíří intuitivní vnímání, více budeme dávat na své pocity, což na druhé straně povede ke zcela jinému pohledu na vše co se odehrávalo a odehrává v našem okolí.

Již nebudeme všechno tolik analyzovat a hledat nová logická řešení, ale řešení,  s nimiž budou všichni spokojení. Vztah intuice /cit/ – logika se bude převažovat na stranu intuice i když pro některé to nebude snadné.  Dokud to nepochopí budou mít pocit, že jejich život je nedobrý, plný překážek a utrpení. Budou hledat příčinu tohoto stavu svého života a trápení ne v sobě, ale v druhých, což bude dále prohlubovat jejich nespokojenost.

Rok 2020 začne na nás  klást nové nároky a výzvy a proto bude třeba stát pevně nohami na zemi a vnímat vše realisticky a přitom nepřehlédnout nové příležitosti.

Svoji pevnou vůli a úsilí bychom měli zaměřit především na harmonizaci vztahů, spolupráci a vystříhat se zbytečné kritiky a malichernosti. Sílu tohoto roku snadněji rozpoznají ti, kteří mají v datumu narození alespoň jednu dvojku a mohou se lehčeji vyvarovat obtíží, kdežto v opačném případě není cesta za dosažením vytyčených cílů tak snadná, budeme narážet na překážky.

Tento rok nás může zaskočit nečekanými událostmi a změnami, se kterými se vůbec nepočítalo, jako jsou různé ztráty a to jak materiální, tak i vztahové, což může vyvolat silné emoce či zdravotní obtíže.

Všechny tyto události prověří naše vnitřní síly a odolnost  pro řešení těchto výzev a životních úkolů.

Systematičnost a pragmatismus v našem každodenním konání nám pomůže nastolit pocit bezpečí a jistoty. Úspěch přichází díky usilovné práci, důslednosti, vytrvalosti a aktivitě.

Z hlediska obsahu vesmírných energií v roce 2020 budeme nabádání  k pevnému vnímání a postoji k životním situacím, vztahům a snaze o podporu lidem v širokém okolí, avšak v opačném případě, tj. nepochopení vlivu těchto energií, může dojít ke značnému ovlivňování až ovládání tímto okolím nás v našich aktivitách, profesionalitě, vztazích a postojích.

Chce se po nás, abychom především citově, ale i s rozvahou a pochopením přistupovali ke všemu co nás doprovází cestou tímto životem.

S láskou Milan Walek

Pokud tě zajímá, jakou energii ponese rok 2020 přesně pro tebe, podívej se na ebook Můj rok 2020.

Aťi ti vše slouží k vědomému a radostnému životu!

s láskou Miluška a Ivan

Kam dál?

Do našeho e-shopu

Garlic Max: Více než 200 biologicky aktivních látek v jednom
Garlic Max: Více než 200 biologicky aktivních látek v jednom

Antibakteriální a protiplísňové účinky stejně jako ochranný vliv na kardiovaskulární systém propůjčují česneku sloučeniny obsahující síru, které mu také dávají jeho charakteristickou vůni. Tato rostlina obsahuje více než 200 různých biologicky aktivních látek - vitaminů, minerálů, aminokyselin a enzymů. V přípravku je česnek doplněn petrželí, která je známá svým diuretickým účinkem.

Detail produktu

Komentáře